Page 12 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

Dlaczego firma Bayer oferuje rozwiązanie
Maister
®
310 WG i Maister PAK
®
?
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na
Herbicyd Maister 310
jest produktem o najszerszym spek-
trum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy.
Zwalcza
ponad 50 gatunków chwastów
takich jak: perz właściwy,
chwastnica jednostronna, owies głuchy, wiechlina roczna,
miotła zbożowa, wyczyniec polny, życica trwała, życica wie-
lokwiatowa, włośnica sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż
jak i masowo występujące chwasty dwuliścienne, w tym m.in.:
komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna czy ostrożeń
polny. W grupie popularnych chwastów dwuliściennych słabo
zwalczane są jedynie rdesty, w tym ptasi i powojowaty. Gatunki
te są coraz częściej spotykane na polach kukurydzianych m.in.
z uwagi na fakt, że zalecane powschodowo herbicydy z grupy
pochodnych sulfonylomocznika (substancje aktywne: jodosul-
furon, foramsulfuron, nikosulfuron czy rimsulfuron) nie są dosta-
tecznie aktywnewstosunku do tej grupy chwastów. Dlatego aby
zwalczyć rdesty należy sięgnąć po substancje aktywne, które
są dla tej grupy chwastów bardziej skuteczne. Trafnym wybo-
rem jest zastosowanie herbicydu
Zeagran
®1
340 SE
zawiera-
jącego bromoksynil i terbutylazynę.
Preparat działa szybko
i kontaktowo
, wykazując m.in. działanie parzące, a tak-
że uszkadza i niszczy nieco przerośniętą już komosę białą
i przytulię czepną, szybko eliminując ich konkurencyjne od-
działywanie w stosunku do rośliny uprawnej. Dlatego preparaty
Maister 310 WG i Zeagran 340 SE w wielu przypadkach mogą
się wzajemnie dobrze uzupełniać w ochronie kukurydzy.
W związku z tym firma Bayer przedstawia
dwa kompletne
i skuteczne rozwiązania – Maister 310 WG i Maister
PAK
. Na polach gdzie można oczekiwać silnej presji gatun-
ków jednoliściennych oraz gdy masowo pojawia się licz-
ne grono gatunków dwuliściennych (z wyjątkiem rdestów),
należy zastosować herbicyd
Maister 310 WG + Actirob
®2
842 EC
w pełnej jednorazowo zalecanej dawce tj. 150 g/ha
(w fazie 4-6 liści kukurydzy, w chwili gdy chwasty znaj-
dują się w fazie 2-3 liści właściwych). Innym rozwiąza-
niem jest wykonanie zabiegu w układzie dawek dzielonych.
W przypadku tej opcji, pierwszy zabieg należy wykonać nie-
co wcześniej (najczęściej już w fazie 2 liści kukurydzy, po
masowych wschodach chwastów, gdy znajdują się w fazie
siewek) przy użyciu dawki 75 g/ha + Actirob 842 EC – 1 l/ha.
Pozostałą zalecaną dawkę tj. 75 g/ha + 1 l/ha Actirob 842 EC
należy zastosować bardzo precyzyjnie, po upływie 8-14 dni od
chwili wykonania pierwszego zabiegu. Najczęściej drugi za-
bieg ma miejsce w fazie ok. 4-6 liści kukurydzy. Taki system
pozwala roślinie uprawnej zagwarantować najwyższy stopień
bezpieczeństwa.
Alternatywnym rozwiązaniem jest Maister PAK. W przypad-
ku gdy plantacja założona jest na polu z dużym potencjałem
rdestów albo gdy rdest ptasi i powojowaty zaczną pojawiać
się krótko po wykonaniu pierwszego zabiegu dawką dzie-
loną, użytkownik powinien skorzystać z tej opcji.
Dodatko-
wą zaletą preparatu Maister 310 WG jest zawartość
wysoce aktywnego sejfnera
(isoksadifen), chroniącego
kukurydzę przed ujemnym oddziaływaniem substancji ak-
tywnych. Herbicyd ten stosowany jest w mieszance z ze-
wnętrznym wspomagaczem olejowym Actirob 842 EC, naj-
częściej w ilości 2 l/ha. Dzięki temu bardzo dobrze przylega
do blaszek liściowych i łatwo zatrzymuje się nawet na tych
bardzo wąskich i wzniesionych ku górze (dzieje się tak
w większości gatunków jednoliściennych). Ponadto obie
substancje aktywne zawarte w herbicydzie Maister 310 WG
są bardzo szybko wchłaniane. Liczne badania potwierdzają,
że już po upływie 2 godzin od aplikacji większość substancji
aktywnej zostaje wchłonięta, a późniejszy symulowany opad
deszczu w ilości ok. 10 mm nie obniża znacząco skuteczności
chwastobójczej herbicydu w stosunku do badanych gatunków
chwastów.
Preparat działa praktycznie wyłącznie poprzez blaszki
liściowe. Tym samym jego skuteczność nie zależy od stanu
uwilgotnienia gleby. Ponadto obie substancje aktywne szybko
rozkładają się w glebie i nie stanowią zagrożenia dla upraw
następczych.
®
– zastrzeżony znak towarowy firmy Bayer
®1
– zastrzeżony znak towarowy firmy Nufarm GmbH & Co KG
®2
– zastrzeżony znak towarowy firmy Novance Vanette, Francja
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt
pod numerem telefonu:
604 158 569, 601 273 576
Herbicyd Maister 310
jest produktem o najszerszym
spektrum zwalczanych chwastów w uprawie kukurydzy.
Zwalcza ponad 50 gatunków
chwastów takich
jak: perz właściwy, chwastnica jednostronna, owies
głuchy, wiechlina roczna, miotła zbożowa, wyczyniec
l y, życica trwała, życica wielokwiatowa, włoś ica
sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż, jak i masowo
występujące chwasty dwuliścienne, w tymm.in.
komosa biała, przytulia czepna, psianka czarna czy
ostrożeń pol y. W grupie popularnych
astó
dwuliściennych słabo zwalczane są jedynie rdesty,
w tym ptasi i p ojowaty. Gatunki te są coraz
częściej spotyka e na polach kukurydzianych m.in.
z uwagi na fakt, że zalecane powschodowo herbicydy
z grupy po hodnych sulf nylomocznika (substancje
aktywne: jodosulfuron, foramsulfuron, nikosulfuron czy
r msulfuro ) nie są dostatecznie aktywne w stos nku
do tej grupy chwastów. Dlat go aby zwalczyć rdesty,
należy sięgnąć po substancje aktywne, które są dla tej
grupy chwastów bardziej skuteczne. Trafnymwyborem
jest zastosowanie herbicydu
Zeagran
®1
340 SE
zawierającego bromoksynil i terbutylazynę.
Preparat
dział szybko i kontaktowo,
ykazując m.i . dział nie
parzące, a także uszkadza i niszczy nieco przerośniętą
już komosę bi łą i przytulię czepną, szybko eliminując
ich konkurencyjne oddziaływanie w stosunku do rośliny
uprawnej. Dlatego preparaty Maister 310 WG i Zeagran
340 SE w wielu przypadkach mogą się wzajemnie
dobrze uzupełniać w ochronie kukurydzy.
W związku z tym firma Bayer przedstawia
dwa
kompletne i skuteczne rozwiązani – Maister
310 WG i Maister PAK.
Na polach gdzie można
oczekiwać silnej presji gatunków jednoliściennych
oraz gdy masowo pojawia się liczne grono gatunków
dwuliściennych (z wyjątkiem rdestów),
należy zastosować herbicyd
Maister 310 WG
+ Actirob
®2
842 EC
w pełnej jednor zowo zalecanej
12
numer 04
produkcja roślinna