Page 28 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

O
graniczenie zagrożeń związanych
ze stosowaniem środków
ochrony roślin i wdrożenie zasad
integrowanej ochrony roślin w państwach
Unii Europejskiej to główne działania
na rzecz zrównoważonego stosowania
pestycydów.
W dniu 25 listopada 2009 weszła w życie
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/128/WE z dnia 21 października 2009 roku
ustanawiające ramy wspólnotowego działania
na rzecz zrównoważonego stosowania
pestycydów, regulująca na poziomie Unii
Europejskiej zasady stosowania oraz obrotu
środków ochrony roślin. Celem podjętych działań
legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej
i przyjęcia powyższej dyrektywy było ograniczenie
zagrożeń związanych ze stosowaniem środków
ochrony roślin oraz zapewnienie wdrożenia
przez profesjonalnych użytkowników tych
środków zasad integrowanej ochrony
roślin we wszystkich państwach Unii
Europejskiej.
Stosownie do postanowień art. 4
dyrektywy 2009/128/WE z dnia
21 października 2009 roku
państwa członkowskie Unii
Europejskiej mają obowiązek
ustanowienia krajowych
By stosowanie środków
ochrony roślin
było bezpieczne...
Krajowy plan działania na
rzecz ograniczenia ryzyka
związanego ze stosowaniem
środków ochrony roślin
na lata 2013 – 2017.
28
numer 04
produkcja roślinna