Page 32 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

Przed przystąpieniem do tych
zabiegów należy:
n
sprawdzić i wyregulować opr yskiwacz,
n
ustalić rzeczywiste zużycie cieczy
roboczej na 1 ha,
n
prawidłowo sporządzić ciecz roboczą,
n
wybrać odpowiednie parametr y
i technikę opr ysku.
Do każdego rodzaju zabiegu
chemicznego należy dobrać
odpowiednie parametry
techniczne takie jak:
1.Kroplistość
n
opr ysk drobnokroplisty – fungicydy,
insektycydy,
n
opr ysk średniokroplisty – herbicydy
Oprysk roślin
w pigułce
Okres wzmożonych prac polowych
związanych z wykonywaniem oprysków
środkami ochrony roślin w pełni , ale aby
żyć w zgodzie przyrodą i zasadami zasad
wzajemnej zgodności , należy pamiętać
o kilku ważnych zasadach.
dolistne i doglebowe, tzw. dokarmianie
dolistne (mikroelementy) i niektóre
insektycydy,
n
opr ysk grubokroplisty – desykanty,
nawożenie mocznikiem i roztworem
saletrzano-mocznikowym – tzw. RSM.
2.Ciśnienie robocze i rodzaje rozpylaczy
Wielkość ciśnienia roboczego zależy
od rodzaju stosowanych rozpylaczy.
Należy kierować się następującymi
zasadami:
n
opr yskując rozpylaczami wirowymi,
stosujemy ciśnienie 0,5-1,0 MPa,
n
opr yskując rozpylaczami szczelinowymi
stosujemy ciśnienie 0,2-0,5 MPa
(zaleta: równomierność rozkładu
32
numer 04
mechanika