Page 36 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

3
grudnia 2011 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
uchwalona przez Sejm 16 września
2011 roku (Dz. U. nr 233, poz. 1382 z 2
listopada 2011 roku).
Jej głównym zadaniem jest przyspieszenie
procesu prywatyzacji państwowych gruntów
z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Pomóc
w tym mają przede wszystkim:
n
wyłączenia z dużych obszarowo (od 429
ha w górę) dzierżawionych nieruchomości
30 proc. powierzchni użytków rolnych
będących przedmiotem dzierżawy;
n
możliwość rozłożenia rolnikowi
indywidualnemu spłaty należności
za zakupioną nieruchomość na roczne
i półroczne raty na okres do 15 lat pod
warunkiem, że jeszcze przed zawarciem
umowy wpłaci on co najmniej 10 proc.
(do 3 grudnia 2011 roku było 20 proc.) ceny
nieruchomości i przedłoży zabezpieczenie
spłaty kwoty rozłożonej na raty;
n
zmiana definicji rolnika indywidualnego,
polegająca m.in. na obowiązku
udokumentowania co najmniej 5-letniego
zameldowania na terenie danej gminy
i osobistego prowadzenia przez ten okres
gospodarstwa;
n
możliwość nakładania przez Agencję
na bezumownych użytkowników obowiązku
zapłaty na rzecz ANR pięciokrotności
wywoławczej wysokości czynszu, który
byłby należny od tej nieruchomości, gdyby
Nowe przepisy
przyspieszą prywatyzację
państwowej ziemi
Znowelizowana ustawa o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
ma przyspieszyć sprzedaż państwowej ziemi
rolnikom indywidualnym.
była ona przedmiotem umowy dzierżawy
po przeprowadzeniu przetargu.
Pół roku na zmiany
Jednak najważniejszym punktem tej ustawy
jest możliwość wyłączenia z dużych obszarowo
dzierżaw 30 proc. powierzchni użytków rolnych
i zaoferowane ich w pierwszej kolejności
rolnikom indywidualnym na powiększenie
gospodarstw rodzinnych.
Ten proces już trwa, gdyż od 3 grudnia
ubiegłego roku ANR w ciągu 6 miesięcy
musi przedstawić dzierżawcom propozycję
zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączeń
30 proc. powierzchni użytków rolnych wraz
z projektem tych zmian. Po tym terminie
dzierżawca będzie miał maksymalnie 3
miesiące na złożenie do ANR pisemnego
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu
zaproponowanych zmian. W przypadku
zgody na wyłączenia, w ciągu jednego
miesiąca od otrzymania oświadczenia Agencja
podpisze z dzierżawcą aneks do umowy,
w którym zostaną określone: wyłączane
grunty, ich powierzchnia oraz termin
wyłączenia. Następnie wyłączone grunty będą
przygotowywane do sprzedaży (podziały
geodezyjne i wycena), na rynku zaś pojawią się
w 2013 roku.
Grunty pod młotek
Ofertę z gruntami Agencja przedstawi zgodnie
z procedurami, które obowiązują obecnie.
Wyłączone grunty w pierwszej kolejności
Najważniejszym
punktem
znowelizowanej
ustawy jest
możliwość
wyłączenia
z dużych
obszarowo
dzierżaw 30 proc.
powierzchni
użytków rolnych
i zaoferowane
ich w pierwszej
kolejności
rolnikom
indywidualnym
na powiększenie
gospodarstw
rodzinnych.
36
numer 04
prawo