Page 4 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

O
chrona roślin przed chwastami jest
jedną z najważniejszych czynności
w ich uprawie. Wśród roślin uprawnych
zachwaszczeniu bardzo łatwo ulegają łany
o podobnym rytmie biologicznym np. zboża.
Zmiany w strukturze zasiewów w Polsce
prowadzą do dużej koncentracji zbóż, dlatego
szkodliwość chwastów w zbożach jest sprawą
oczywistą i bez ochrony herbicydowej nie
uzyska się wysokich i dobrej jakości plonów.
W ostatnich latach obserwuje się zmiany
w stanie zachwaszczenia zbóż, np. wskutek
zmian w technologii uprawy i zbioru czy
w nawożeniu.
Wśród roślin zbożowych formy
ozime są znacznie bardziej narażone
na zachwaszczenie niż gatunki jare,
co wynika z możliwości pojawiania się
chwastów zarówno w terminie jesiennym jak
Wiosenne
odchwaszczanie
zbóż ozimych
Bez ochrony herbicydowej nie uzyskamy
wysokich i dobrej jakości plonów. Radzimy,
jakie środki wybrać, by walka z chwastami
w zbożach ozimych była skuteczna.
i wiosennym. Stan i stopień zachwaszczenia
zbóż zależy od stanowiska, na którym
je uprawiamy oraz od tempa wzrostu roślin
zbożowych w początkowych fazach wzrostu.
Ze zbóż ozimych
pszenica i pszenżyto
z uwagi na początkowy wolny wzrost (niższa
krzewistość i ulistnienie) w największym
stopniu narażone są na konkurencję
ze strony chwastów. Dodatkowo wysokie
wymagania nawozowe pszenicy ozimej
stwarzają korzystne warunki dla chwastów
azotolubnych. Dlatego pszenica jest
zwykle bardziej zagłuszana przez chwasty
w porównaniu do zasiewów żyta, zaś
w najmniejszym stopniu zachwaszczone
są łany jęczmienia.
Jęczmień,
z uwagi
na wczesny termin siewu oraz silne
krzewienie, powinien być odchwaszczany
jesienią. Wiosną zaś łan jest bardzo zwarty,
co utrudnia jego penetrację i wpływa
4
Temat numeru
numer 04