Page 42 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

Zamieszanie
wokół emisji
gazów
cieplarnianych
Komisja
proponuje
ulepszenie
wspólnych zasad
rozliczania
emisji gazów
cieplarnianych
w sektorze
leśnictwa
i rolnictwa.
Z propozycji
tej nie są
zadowolone
unijne rolnicze
związki zawodowe
i organizacje
spółdzielcze.
42
Klimat
numer 04