Page 48 - Gazeta Agronewsnr. 04

Basic HTML Version

Partnerstwa
innowacyjne:
nowe wnioski
dla rolnictwa
Komisja Europejska
zaproponowała
działania o decydującym
znaczeniu, pozwalające
naszemu społeczeństwu
sprostać trzem
kluczowym wyzwaniom
w dziedzinach
istotnych dla wzrostu
gospodarczego
i tworzenia miejsc
pracy: zaopatrzeniu
w surowce,
zrównoważonym
rolnictwie oraz
aktywnym i zdrowym
starzeniu się.
48
numer 04
innowacje